เกี่ยวกับเรา

บริษัท มิซูยา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นโยบายบริษัท

ปรับปรุงระบบสู่มาตรฐาน
บริการด้วยใจ
ควบคุมสินค้าเพื่อความปลอดภัย
พร้อมพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

การรับรองมาตรฐาน

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท มิซูยา  อินดัสเทรียล จำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ด้วยการประกอบโคมไฟฟ้าและจำหน่ายอุปกรณ์โคมไฟ ต่อมาเริ่มมีแนวความคิดต่อเนื่องมาดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตแผ่นพลาสติกสำหรับผลิตแฟ้มใส่เอกสาร และ บรรจุภัณฑ์    อิเลคโทรนิคต่าง ๆ และเริ่มขยายกิจการมาเช่าที่ย่านบางแคซอย 9 เพื่อลงเครื่องจักรผลิตแฟ้มและแผ่นพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ จนกระทั่ง ปี 2553-2554 เปลี่ยนชื่อและย้ายสถานที่ตั้ง เป็น  บริษัท มิซูยา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/242 หมู่ 2 ตำบลพัน   ท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่โดยประมาณ 7-8 ไร่ ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตพลาสติกหลายชนิด เช่น PS Polystyrene, PP Polypropylene, PE High Density Polyethylene ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้หลายอย่าง ได้แก่ แผ่นพลาสติก  แผ่นพาเลท ม้วนพลาสติกสำหรับขึ้นรูปสินค้า รวมทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ เพื่อบรรจุอาหาร  และยังมีการส่งสินค้าบางชนิดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น COPY SAFE  , ปกพลาสติกสีต่าง ๆ  อีกทั้ง แผ่นพาเลทใช้สำหรับวางสินค้าประเภทกระป๋อง เพื่อการบรรจุส่งต่างประเทศ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยอีกด้วย

อนาคตบริษัทฯ มีนโยบายขยายปริมาณกำลังการผลิต และการจัดจำหน่ายในด้านของการบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลาสติกชนิดต่าง ๆ อีกหลาย ๆ ชนิดเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวและการแข่งขันในกิจการอาหารแช่แข็งและอาหารสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นในอนาคต

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

บริษัท ฯ โดยกรรมการผู้จัดการมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานำระบบบริหารคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการสื่อสารให้ทราบถึงความสำคัญของข้อกำหนดของลูกค้า ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอทั้งในด้านการส่งเสริม การปฏิบัติให้สอดคล้องตามกับระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001 : 2008) และ ได้มาตรฐาน มอก.

บริษัท ฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่และพนักงานในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ในการ ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเกิด ความพึงพอใจตรงตามต้องการและให้มีการติดตามสอบถามความต้องการของลูกค้าเป็นระยะเพื่อนำข้อมูล มาพิจารณา ดำเนินการสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้าและต้องมีการรายงานผลให้ผู้บริหารในระดับสูงรับทราบ เพื่อให้การสนับสนุน ผลการดำเนินงานดังกล่าว