บริษัท มิซูยา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นวัตกรรมพลาสติก

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นโยบายบริษัท

ปรับปรุงระบบสู่มาตรฐาน
บริการด้วยใจ
ควบคุมสินค้าเพื่อความปลอดภัย
พร้อมพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตพลาสติกหลายชนิด เช่น PS Polystyrene, PP Polypropylene, PE High Density Polyethylene ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้หลายอย่าง ได้แก่ แผ่นพลาสติก แผ่นพาเลท ม้วนพลาสติกสำหรับขึ้นรูปสินค้า รวมทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ เพื่อบรรจุอาหาร และยังมีการส่งสินค้าบางชนิดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น COPY SAFE , ปกพลาสติกสีต่าง ๆ อีกทั้ง แผ่นพาเลทใช้สำหรับวางสินค้าประเภทกระป๋อง เพื่อการบรรจุส่งต่างประเทศ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยอีกด้วย

การรับรองมาตรฐาน

บริษัท ฯ โดยกรรมการผู้จัดการมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานำระบบบริหารคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการสื่อสารให้ทราบถึงความสำคัญของข้อกำหนดของลูกค้า ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอทั้งในด้านการส่งเสริม การปฏิบัติให้สอดคล้องตามกับระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001 : 2008) และ ได้มาตรฐาน มอก.

ขอแนะนำ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเรา

MIZUYA